UWAGA! Masz wyłączoną obsługę JavaScript, która jest niezbędna do pracy ze stroną, kliknij tutaj aby włączyć

Polityka prywatności serwisu sklep.telepin.pl

Informacje ogólne

1.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie sklep.telepin.pl (dalej: Serwis) jest Telepin S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8.

2.      Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a)     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b)     poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”)

c)     poprzez gromadzenie logów serwera www przez Administratora.

3.      Funkcjonowanie serwisu odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności. W tym celu Serwis prowadzony jest w oparciu o bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzach

1.      Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu zakupu Kodu. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2.      Podanie danych w formularzu zakupu Kodu jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

3.      Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w formularzu zakupu Kodu są przetwarzane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych i jej rozliczenia. Podstawą przetwarzania tych danych jest cel zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz jej wykonywanie. Administrator może także przetwarzać te dane osobowe na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z prowadzeniem dokumentacji związanej z Umową i jej rozliczeniem.

4.      Dane, o których mowa w ust. 3 powyżej będą przetwarzane do czasu zakończenia Umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5.      Dla celów naliczania opłat oraz dla celów rozliczeń międzyoperatorskich będą przetwarzane dane transmisyjne obejmujące m.in. dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego, rodzaj i czas połączenia oraz dane o jakości połączenia. Powyższe dane będą przetwarzane w okresie wykonywania Usług telefonicznych, a po zakończeniu ich wykonywania w okresie dochodzenia roszczeń, nie później niż do czasu ich przedawnienia, lub wykonywania zadań przewidzianych w przepisach prawa.

6.      Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

7.      Administrator może przekazywaćdane użytkownika podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi związane z prowadzeniem Serwisu, w szczególności usługi informatyczne, księgowe, prawne.

8.      Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, będą przetwarzane przez DotpaySp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

9.      Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

10.  Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

11.  W zakresie ochrony danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail:telepin@telepin.pl

 

Przetwarzanie innych danych

1.      Poza danymi przekazanymi bezpośrednio w Serwisie Telepin jako Administrator przetwarza również dane przekazane w ramach komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

2.      Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji. Dane te są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji, przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie mogą być również przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także w celach archiwizacyjnych i zarządzania relacjami przez okres działalności Telepin. Dane te mogą być przekazywane jedynie podmiotom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

Informacja o plikach cookies

1.      Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

3.      Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b)     utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4.      W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.      Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6.      Ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www wchodzących w skład Serwisu.

7.      Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych.

8.      Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a)     czas nadejścia zapytania,

b)     czas wysłania odpowiedzi,

c)     nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d)     informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e)     adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f)      informacje o przeglądarce Użytkownika,

g)     informacje o adresie IP.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Prawa oraz zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych

1.      Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Administrator oświadcza również, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2.      Użytkownik w stosunku do wszelkich przekazanych Administratorowi danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.

3.      W zakresie ochrony danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: telepin@telepin.pl

4.      Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 stycznia 2019 r.

 


Wróć na stronę główną