UWAGA! Masz wyłączoną obsługę JavaScript, która jest niezbędna do pracy ze stroną, kliknij tutaj aby włączyć

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TELEPIN S.A

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek Usług telefonicznych przez Telepin S.A.z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chałubińskiego 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000372712 (zwaną dalej „Telepin”).

2. Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1) Cennik – zestawienie cen za Usługi telefoniczne;

2) Karta z Kodem – karta zawierająca zabezpieczony Kod;

3) Klient – podmiot korzystający z Usług telefonicznych lub żądający ich świadczenia dla zaspokojenia własnych potrzeb, który dokonał zakupu Kodu za pośrednictwem Serwisu www lub w Punkcie sprzedaży;

4) Kod – kombinacja znaków cyfrowych, odrębnie ustalana i wskazywana przy zakupie Usług telefonicznych każdemu Klientowi. Tonowe wprowadzenie Kodu przez Klienta przed wybraniem numeru docelowego, umożliwia korzystanie z zakupionych Usług telefonicznych do wysokości Nominału Kodu;

5) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6) Nominał Kodu – wyrażona w złotych wartość Usług telefonicznych, z których może skorzystać Klient nabywając dany Kod;

7) Numer dostępowy – numer podany przez Telepin, po uzyskaniu połączenia z którym Klient ma możliwość wprowadzenia Kodu i wyboru numeru docelowego;

8) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

9) Punkty sprzedaży – punkty sprzedaży podmiotów współpracujących z Telepin, w których sprzedawane są Karty z Kodem. Lista Punktów sprzedaży zamieszczona jest w Serwisie www;

10) Regulamin – niniejszy dokument;

11) Serwis www – strony internetowe działające pod adresem sklep.telepin.pl zawierające informacje na temat Usług telefonicznych oraz mechanizmy umożliwiające zakup i doładowanie Kodu;

12) Usługi telefoniczne – publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne polegające na ustanawianiu połączeń pozwalających na dwukierunkową łączność głosową, w tym również w technologii Voice over Internet Protocol (VoIP), wykonywane na rzecz Klientów przez uprawnionych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

 

§ 2. Zakres i jakość Usług telefonicznych

1. Usługi telefoniczne obejmują połączenia z użytkownikami publicznych sieci telefonicznych w kraju i za granicą, szczegółowo określone w aktualnym Cenniku.

2. Usługi telefoniczne świadczone są z jakością nie gorszą niż przewidziana dla technologii Voice over Internet Protocol (VoIP), zgodnie z możliwościami technicznymi uprawnionego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który wykonuje Usługi telefoniczne na rzecz Klientów.

 

§ 3. Dostęp do Usług telefonicznych

1. Dostęp do Usług telefonicznych następuje poprzez Numer dostępowy i uzależniony jest od nabycia Kodu przez Klienta.

2. Klienci mogą nabywać Kody:

1) w postaci elektronicznej poprzez sklep internetowy prowadzony przez Telepin w Serwisie www, w którym płatności mogą być dokonywane:

·kartą kredytową, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na rachunek wskazany przez Telepin;

·za pomocą wskazanych przez Telepin połączeń do numerów o podwyższonej opłacie;

2) na Kartach z Kodem dostępnych w Punktach sprzedaży

3. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia na Kod w postaci elektronicznej jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia i wysłanie go przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych w Serwisie www.

4. W Serwisie www Klienci mogą nabyć Kody o nominałach 10, 25, 50 i 100.

5. Płatności kartą kredytową można dokonywać w Serwisie www za pomocą kart kredytowych: Visa, MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro. Transakcje są autoryzowane w systemie płatności DotPay.

6. Płatności przelewem w Serwisie www można dokonać za pomocą następujących przelewów bezpośrednich: mTransfer (mBank), Płacę z iPKONET (PKO BP), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Pekao24Przelew (Bank Pekao), PeoPay (Bank Pekao S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski), Płacę z iPKO (PKO BP), Płacę z iKO (PKO BP), Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Millennium (Millennium Bank), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), CréditAgricole przelew online (CréditAgricole Bank Polski), Płać z T-Mobile (T-Mobile Usługi Bankowe), DB Transfer (Deutsche Bank PBC), Idea paylink (Idea Bank), Volkswagen Bank Direct (Volkswagen Bank), eTransfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy), Płacę z Plusbank (Plusbank). Transakcje są autoryzowane w systemie płatności DotPay.

7. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Kod o zamówionej wartości, Numery dostępowe.

8. Kod w postaci elektronicznej oraz na Karcie z Kodem jest ważny przez 100 dni od daty pierwszego użycia.

 

§ 4. Zakres obsługi serwisowej

W ramach obsługi serwisowej Telepin zapewnia:

1) obsługę telefoniczną pod numerami 0801-880-006, 022 427-35-05 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00;

2) możliwość uzyskania całodobowej informacji dotyczącej aktualnego Cennika oraz świadczonych Usług telefonicznych w Serwisie www.

 

§ 5. Opłaty

1. Z tytułu świadczonych Usług telefonicznychTelepin pobiera opłaty według obowiązującego Cennika. Za korzystanie z Usług telefonicznych nie są pobierane opłaty abonamentowe.

2. Aktualny Cennik jest publikowany na stronie internetowej www.telepin.pl.

3. Telepin zastrzega sobie prawo zmiany Cennika, który będzie publikowany na stronie internetowej www.telepin.pl. W razie podwyższenia cen Usług telefonicznych Telepinbędzie informował o tym fakcie przez opublikowanie nowego Cennika, w trybie, o którym mowa powyżej z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego.

 

§ 6. Zakres odpowiedzialności Telepin

1. Telepin nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług telefonicznych na czas inspekcji technicznych lub konserwacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych dokonywanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych wykonujących Usługi telefoniczne lub inne upoważnione podmioty z wyłączeniem Klientów będących Konsumentami.

2. Telepin nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem Kodu osobom trzecim przez Klienta.

3. Telepinnie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane przesłaniem Kodu na błędnie podany przez Klienta adres e-mail.

4. Telepin nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za niedziałanie lub niepoprawne działanie sklepu internetowego w Serwisie www związane z niedziałaniem lub niepoprawnym działaniem sieci Internet oraz innymi przyczynami niezależnymi od Telepin.

 

 

§ 7. Reklamacje

1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług telefonicznych lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu ich świadczenia.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres korespondencyjny Telepin S.A, ul. Chałubińskiego 8, 00- 613 Warszawa, telefonicznie pod numerem 0 801-880-006, 022 427-35-05 a także pisemnie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez Biuro Obsługi Klienta Telepin, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną na adres telepin@telepin.pl, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

3. Przyjęcie reklamacji złożonej pisemnie na adres siedziby Telepin, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, wymaga potwierdzenia przez Telepin w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Telepin.

4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Telepin, upoważniona osoba obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.

5. Reklamacja powinna określać:

1) imię i nazwisko lub nazwę Klienta wraz adresem kontaktowym - adresem zamieszkania lub siedziby lub adresem e-mail,

2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

4) numer Kodu;

5) datę nabycia lub datę pierwszej aktywacji Kodu;

6) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty;

7) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie na poczet przyszłych należności – w przypadku, gdy reklamujący żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności;

8) podpis Klienta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

6. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym Usługa telefoniczna została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Telepin rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.

7. Telepin udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Reklamacja nie rozpatrzona w tym terminie uznawana jest za uwzględnioną.

8. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

1) nazwę jednostki Telepin rozpatrującej reklamację;

2) powołanie podstawy prawnej;

3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;

4) w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;

5) w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;

6) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 Prawa telekomunikacyjnego;

7) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Telepin, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

9. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:

1) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;

2) zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą.

10. Klient ma prawo w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym (o których mowa w art. 109 i 110 Prawa telekomunikacyjnego).

11. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez TelepinKlientowi przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości kwoty, o którą pomniejszona została wartość Kodu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem reklamowanej usługi telefonicznej, powiększona o 1/10 jej wartości.

12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kwestionowana kwota podlega zwrotowi poprzez zwiększenie wartości Kodu, którego dotyczyła reklamacja

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Przetwarzanie danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna na stronie sklep.telepin.pl/politykaprywatnosci.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Telekomunikacyjnego i przepisów wykonawczych.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 stycznia 2019 roku. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronach internetowych sklep.telepin.pl

 


Wróć na stronę główną